buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

  Cách phòng và trị sâu đục thân trên cây mai vàng (76 อ่าน)

10 ก.ค. 2566 09:47

<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">S&acirc;u đục th&acirc;n l&agrave; một loại s&acirc;u g&acirc;y hại đặc biệt tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng. Ch&uacute;ng x&acirc;m nhập v&agrave;o th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; ăn m&ocirc; b&ecirc;n trong, g&acirc;y ra sự suy yếu v&agrave; thậm ch&iacute; c&oacute; thể l&agrave;m chết c&acirc;y. Để ph&ograve;ng v&agrave; trị s&acirc;u đục th&acirc;n tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng, bạn c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p sau:</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Theo d&otilde;i c&acirc;y thường xuy&ecirc;n: Thường xuy&ecirc;n kiểm tra c&acirc;y mai v&agrave;ng để ph&aacute;t hiện sớm dấu hiệu của s&acirc;u đục th&acirc;n như th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; vết thủng hoặc chất thải của s&acirc;u.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết tham khảo: Tổng hợp những nguồn </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng ở bến tre</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Cắt tỉa c&acirc;y: Loại bỏ những c&agrave;nh hoặc phần c&acirc;y bị nhiễm s&acirc;u đục th&acirc;n. H&atilde;y cắt ch&uacute;ng xuống một phần kh&ocirc;ng bị nhiễm v&agrave; ti&ecirc;u hủy những phần c&acirc;y đ&atilde; bị nhiễm s&acirc;u.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">D&ugrave;ng mỡ c&acirc;y: Sử dụng mỡ c&acirc;y để phủ l&ecirc;n c&aacute;c vết thương tr&ecirc;n c&acirc;y sau khi cắt tỉa. Mỡ c&acirc;y gi&uacute;p ngăn chặn sự x&acirc;m nhập của s&acirc;u đục th&acirc;n v&agrave; th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;nh vết.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Sử dụng thuốc trừ s&acirc;u: Nếu t&igrave;nh h&igrave;nh nhiễm s&acirc;u đục th&acirc;n trở n&ecirc;n nghi&ecirc;m trọng, bạn c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c loại thuốc trừ s&acirc;u ph&ugrave; hợp để ti&ecirc;u diệt s&acirc;u đục th&acirc;n. H&atilde;y chọn những loại thuốc trừ s&acirc;u an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả, tu&acirc;n thủ hướng dẫn sử dụng tr&ecirc;n bao b&igrave;.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tạo m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng thuận lợi cho s&acirc;u đục th&acirc;n: Đảm bảo vệ quanh gốc c&acirc;y sạch sẽ, loại bỏ c&aacute;c mảng c&acirc;y chết hoặc c&acirc;y bị nhiễm bệnh. Điều n&agrave;y gi&uacute;p giảm nguy cơ s&acirc;u đục th&acirc;n x&acirc;m nhập v&agrave; tạo m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng thuận lợi cho ch&uacute;ng ph&aacute;t triển.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Sử dụng phương ph&aacute;p sinh học: C&oacute; thể &aacute;p dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p sinh học như sử dụng c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; lợi như ong hoặc ve để điều tiết số lượng s&acirc;u đục th&acirc;n. Đồng thời, tạo ra một m&ocirc;i trường sống thuận lợi cho c&aacute;c lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; lợi như chim đậu v&agrave; c&aacute;nh cứng để ti&ecirc;u diệt s&acirc;u đục th&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Thực hiện quản l&yacute; tổng thể: Đảm bảo c&acirc;y mai v&agrave;ng được trồng trong điều kiện khỏe mạnh v&agrave; ph&ugrave; hợp. Cung cấp đủ &aacute;nh s&aacute;ng, nước v&agrave; dinh dưỡng cho c&acirc;y, đồng thời tăng cường sức đề kh&aacute;ng tự nhi&ecirc;n của c&acirc;y bằng c&aacute;ch b&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ v&agrave; duy tr&igrave; m&ocirc;i trường sống tốt cho c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tham khảo th&ecirc;m: Tổng hợp </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial; font-size: 11pt;">những chậu mai v&agrave;ng đẹp nhất</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Sử dụng c&aacute;c loại thuốc trừ s&acirc;u hữu cơ: Nếu bạn kh&ocirc;ng muốn sử dụng c&aacute;c chất h&oacute;a học độc hại, bạn c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c loại thuốc trừ s&acirc;u hữu cơ. C&aacute;c loại thuốc n&agrave;y được l&agrave;m từ c&aacute;c th&agrave;nh phần tự nhi&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y hại cho m&ocirc;i trường v&agrave; sức khỏe con người. H&atilde;y chọn những loại thuốc c&oacute; th&agrave;nh phần như pyrethrum, neem oil, hoặc sabadilla để ti&ecirc;u diệt s&acirc;u đục th&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Sử dụng feromon v&agrave; mắt mồi: Feromon l&agrave; một chất ph&aacute;t thải từ s&acirc;u đục th&acirc;n đực để thu h&uacute;t s&acirc;u đục th&acirc;n c&aacute;i đến gần. Bằng c&aacute;ch sử dụng feromon v&agrave; mắt mồi, bạn c&oacute; thể thu h&uacute;t v&agrave; ti&ecirc;u diệt s&acirc;u đục th&acirc;n một c&aacute;ch hiệu quả. Đặt mắt mồi v&agrave; feromon gần c&acirc;y mai v&agrave;ng để thu h&uacute;t s&acirc;u đục th&acirc;n v&agrave; ngăn chặn sự ph&aacute;t triển của ch&uacute;ng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Kiểm so&aacute;t m&ocirc;i trường xung quanh c&acirc;y: M&ocirc;i trường xung quanh c&acirc;y cũng c&oacute; ảnh hưởng đến sự ph&aacute;t triển của s&acirc;u đục th&acirc;n. Loại bỏ c&aacute;c vật liệu hư hỏng, c&acirc;y bị nhiễm bệnh, hoặc ph&acirc;n rừng xung quanh c&acirc;y mai v&agrave;ng để giảm nguy cơ s&acirc;u đục th&acirc;n x&acirc;m nhập v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Cắt tỉa v&agrave; ti&ecirc;u diệt: Nếu bạn ph&aacute;t hiện s&acirc;u đục th&acirc;n tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng, h&atilde;y cắt tỉa v&agrave; ti&ecirc;u diệt ch&uacute;ng ngay lập tức. Loại bỏ c&aacute;c phần c&acirc;y bị nhiễm s&acirc;u đục th&acirc;n v&agrave; đốt ch&aacute;y hoặc ch&ocirc;n v&ugrave;i ch&uacute;ng để ngăn chặn sự l&acirc;y lan v&agrave; ph&aacute;t triển của s&acirc;u.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Quản l&yacute; tổng thể c&acirc;y: Đảm bảo c&acirc;y mai v&agrave;ng được trồng trong điều kiện tốt nhất để tăng cường sức đề kh&aacute;ng tự nhi&ecirc;n. Cung cấp đủ &aacute;nh s&aacute;ng, nước, v&agrave; chế độ dinh dưỡng ph&ugrave; hợp cho c&acirc;y. Đồng thời, đảm bảo c&acirc;y kh&ocirc;ng bị stress do thiếu nước, kh&iacute; hậu kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp, hay bất kỳ t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i n&agrave;o c&oacute; thể g&acirc;y ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến sức khỏe của c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Kiểm tra thường xuy&ecirc;n: Thực hiện kiểm tra định kỳ tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng để ph&aacute;t hiện sớm sự xuất hiện của s&acirc;u đục th&acirc;n. Duy tr&igrave; tinh thần cảnh gi&aacute;c v&agrave; quan s&aacute;t c&aacute;c dấu hiệu như lỗ đục tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y, ph&acirc;n b&atilde;, hoặc sự suy yếu của c&acirc;y. Khi ph&aacute;t hiện c&oacute; dấu hiệu, tiến h&agrave;nh xử l&yacute; kịp thời để ngăn chặn sự l&acirc;y lan v&agrave; ti&ecirc;u diệt s&acirc;u đục th&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Tổng hợp </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial; font-size: 11pt;">những c&acirc;y mai v&agrave;ng khủng nhất việt nam</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Đảm bảo vệ sinh m&ocirc;i trường: Giữ m&ocirc;i trường xung quanh c&acirc;y mai v&agrave;ng sạch sẽ v&agrave; th&ocirc;ng tho&aacute;ng. Loại bỏ c&aacute;c l&aacute; c&acirc;y rụng, c&agrave;nh kh&ocirc;, hoặc c&aacute;c vật liệu hư hỏng để giảm khả năng sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của s&acirc;u đục th&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tr&aacute;nh sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n qu&aacute; mức: Sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n hợp l&yacute; v&agrave; đ&uacute;ng liều lượng để tr&aacute;nh tạo ra m&ocirc;i trường thuận lợi cho sự ph&aacute;t triển của s&acirc;u đục th&acirc;n. Kiểm so&aacute;t việc sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng hướng dẫn của nh&agrave; sản xuất.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tạo m&ocirc;i trường thuận lợi cho c&ocirc;n tr&ugrave;ng hữu &iacute;ch: Xem x&eacute;t việc tạo m&ocirc;i trường sống thuận lợi cho c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng hữu &iacute;ch như bọ c&aacute;nh cứng, chẻ đốt, v&agrave; ong để gi&uacute;p kiểm so&aacute;t tự nhi&ecirc;n s&acirc;u đục th&acirc;n. Cung cấp nguồn thức ăn v&agrave; nơi sinh sống cho ch&uacute;ng bằng c&aacute;ch trồng c&aacute;c loại c&acirc;y hoa, cung cấp nước v&agrave; nơi tr&uacute; ẩn.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;">Lưu &yacute;: Khi &aacute;p dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p xử l&yacute; s&acirc;u đục th&acirc;n tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng, h&atilde;y tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng hướng dẫn v&agrave; lu&ocirc;n đảm bảo an to&agrave;n cho sức khỏe của m&igrave;nh. Nếu t&igrave;nh trạng s&acirc;u đục th&acirc;n qu&aacute; nghi&ecirc;m trọng hoặc bạn gặp kh&oacute; khăn trong việc kiểm so&aacute;t, h&atilde;y t&igrave;m sự tư vấn từ chuy&ecirc;n gia hoặc nh&agrave; vườn c&oacute; kinh nghiệm để được hỗ trợ v&agrave; giải đ&aacute;p thắc mắc.</span></div>

171.225.184.230

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com