phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Mai Vàng Cổ Thụ (65 อ่าน)

25 ม.ค. 2567 14:31

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai V&agrave;ng Cổ Thụ

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong thị trường c&acirc;y cảnh miền T&acirc;y, một c&acirc;y mai vang được cho l&agrave; nổi bật nhất đ&atilde; được đưa ra gi&aacute; với mức l&ecirc;n đến 7 tỷ đồng. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y mai th&ocirc;ng thường m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&acirc;y mai nguy&ecirc;n thuỷ, trăm năm tuổi, mang đến vẻ đẹp l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; tinh tế.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tại chợ hoa xu&acirc;n Mỹ B&igrave;nh (TP Long Xuy&ecirc;n, An Giang), c&acirc;y mai v&agrave;ng của anh V&otilde; Tiền Giang (36 tuổi, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đang thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của người chơi c&acirc;y cảnh v&agrave; người h&acirc;m mộ trong dịp Tết n&agrave;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với tuổi đời hơn 100 năm, chiều cao l&ecirc;n đến 5,5m, t&aacute;n rộng 10m v&agrave; gốc to hơn 1,3m, c&acirc;y mai n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của sự phồn thịnh v&agrave; t&agrave;i lộc.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Anh Giang chia sẻ rằng c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y được mua từ tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; đặc biệt với phần đế đẹp, ki được tạo h&oacute;a đ&oacute;ng sắc sảo v&agrave; kỹ lưỡng. Điều đặc biệt l&agrave; c&acirc;y n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y lớn m&agrave; phần ki tự nhi&ecirc;n, chưa được chỉnh sửa, v&agrave; mỗi năm chỉ lặt l&aacute; một lần.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Những người chơi c&acirc;y cảnh biết đến c&acirc;y mai n&agrave;y đều ấn tượng kh&ocirc;ng chỉ với gi&aacute; trị của n&oacute; m&agrave; c&ograve;n với sự cực khổ v&agrave; c&ocirc;ng sức m&agrave; anh Giang đ&atilde; bỏ ra để thuyết phục chủ nh&acirc;n b&aacute;n c&acirc;y. Với gi&aacute; 7 tỷ đồng, c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều người quan t&acirc;m v&agrave; đặt gi&aacute; mua, nhưng anh Giang vẫn chưa c&oacute; &yacute; định b&aacute;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong giới chơi c&acirc;y cảnh miền T&acirc;y, c&acirc;y kiểng kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;nh gi&aacute; dựa tr&ecirc;n phong thủy m&agrave; c&ograve;n theo ti&ecirc;u ch&iacute; "nhất đế, nh&igrave; th&acirc;n". C&acirc;y của anh V&otilde; Tiền Giang được đ&aacute;nh gi&aacute; cao với bộ đế to v&agrave; đẹp, l&agrave;m cho hai người đ&agrave;n &ocirc;ng &ocirc;m kh&ocirc;ng hết. Phần th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; thể uốn từ từ để đạt được độ ưng &yacute; của chủ nh&acirc;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tại chợ hoa xu&acirc;n Long Xuy&ecirc;n, c&ograve;n c&oacute; những c&acirc;y mai kh&aacute;c như c&acirc;y mai khoảng 60 năm tuổi của &ocirc;ng Nguyễn Thanh Tam (50 tuổi, quận Thốt Nốt), c&oacute; độ cao 7,2m, ngang 7m, được rao b&aacute;n với gi&aacute; 2,8 tỷ đồng. C&acirc;y n&agrave;y thu h&uacute;t với bộ đế to v&agrave; đẹp như m&oacute;ng rồng v&agrave; đoạn th&acirc;n xoắn d&agrave;i 70cm, tạo n&ecirc;n một vẻ đẹp độc đ&aacute;o.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nơi kh&aacute;c, &ocirc;ng Phan Tr&iacute; T&acirc;m (40 tuổi, tỉnh An Giang) cũng sở hữu cặp mai cổ với k&iacute;ch thước v&agrave; d&aacute;ng thế tương đồng, được rao gi&aacute; 1,2 tỉ đồng/c&acirc;y. Những c&acirc;y n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sản phẩm c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những t&aacute;c phẩm nghệ thuật tự nhi&ecirc;n, đậm chất văn h&oacute;a v&agrave; t&acirc;m linh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đẳng cấp v&agrave; Sắc Tố Tinh Hoa: Kh&aacute;m Ph&aacute; giong mai nhi ngoc toan

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Giống mai nhị ngọc to&agrave;n, với sự tinh tế v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i của m&igrave;nh, l&agrave; biểu tượng của nghệ thuật c&acirc;y cảnh tại Việt Nam. Được biết đến với vẻ đẹp thanh tho&aacute;t v&agrave; sự qu&yacute; ph&aacute;i, giống mai n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm nhấn tuyệt vời trong thế giới c&acirc;y kiểng, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; v&agrave; trang tr&iacute; cho kh&ocirc;ng gian sống.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai nhị ngọc to&agrave;n thu h&uacute;t mọi &aacute;nh nh&igrave;n với h&igrave;nh d&aacute;ng cổ thụ uy nghi v&agrave; th&acirc;n c&acirc;y mạnh mẽ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&aacute;ng c&acirc;y được tạo h&igrave;nh tinh tế, đem lại cảm gi&aacute;c thanh lịch v&agrave; tao nh&atilde; cho kh&ocirc;ng gian xung quanh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">L&aacute; nhỏ v&agrave; gọn, tạo n&ecirc;n một bức tranh xanh m&aacute;t, l&agrave;m nổi bật vẻ qu&yacute; ph&aacute;i của c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">M&agrave;u xanh đậm v&agrave; c&aacute;c đường n&eacute;t mảng tr&ecirc;n l&aacute; l&agrave; điểm đặc trưng, tạo n&ecirc;n sự độc đ&aacute;o v&agrave; ấn tượng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Hoa to v&agrave; rực rỡ, l&agrave;m tăng th&ecirc;m vẻ quyến rũ cho c&acirc;y, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; từ mọi g&oacute;c nh&igrave;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Quả nhỏ v&agrave; đẹp mắt, thường xuất hiện gần l&aacute;, tạo ra một h&igrave;nh ảnh c&acirc;n đối v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mang đến &yacute; nghĩa may mắn, t&agrave;i lộc v&agrave; hạnh ph&uacute;c theo quan điểm t&acirc;m linh v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Được tr&acirc;n trọng l&agrave;m qu&agrave; biếu trong c&aacute;c dịp lễ v&agrave; tết, thể hiện l&ograve;ng trung th&agrave;nh v&agrave; sự tri &acirc;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">được xem l&agrave; giống mai cổ truyền, nh&igrave;n nhận giống mai nhị ngọc to&agrave;n l&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o một phần quan trọng của di sản c&acirc;y cảnh Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nếu l&agrave; c&acirc;y cổ thụ, tuổi đời lớn th&ecirc;m v&agrave;o gi&aacute; trị v&agrave; t&iacute;nh độc đ&aacute;o của c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&ugrave; c&oacute; thể đ&ograve;i hỏi sự chăm s&oacute;c kỹ lưỡng, nhưng giống mai nhị ngọc to&agrave;n khiến mọi nỗ lực trở n&ecirc;n đ&aacute;ng gi&aacute; với vẻ đẹp v&agrave; gi&aacute; trị m&agrave; n&oacute; mang lại.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Bạn c&oacute; thể mua những c&acirc;y mai đẹp gi&aacute; cả phải chăng tại vườn mai Ho&agrave;ng Long nổi tiếng l&agrave; nguon mai vang ban tet với c&aacute;c loại mai từ gi&aacute; thấp đến gi&aacute; cao.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với giống mai nhị ngọc to&agrave;n, bạn kh&ocirc;ng chỉ sở hữu một c&acirc;y cảnh đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một phần của di sản văn h&oacute;a v&agrave; nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Đ&oacute;n nhận vẻ đẹp của giống mai n&agrave;y l&agrave; mở cửa sổ cho một h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm tinh hoa v&agrave; sự tinh tế trong nghệ thuật trang tr&iacute; c&acirc;y kiểng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com Facebook:
Vườn mai Ho&agrave;ng Long Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.224

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com